نسبت P/S چیست؟

 نسبت P/S چیست؟
نسبت P/S نشان دهنده نسبت قیمت هر سهم به فروش هر سهم می باشد.

 

 نسبت P/S چیست؟

 

نسبت P/S از دو واژه Price (قیمت) و Sale (فروش) تشکیل شده است.
اصلی وجود دارد که بر اساس آن رشد فروش ثابت و قوی وسیله خوبی برای رشد شرکت است؛ بدین معنی که رشد شرکت، ابتدا باید از رشد فروش آغاز شود.
در شرکت ‌هایی که زیان و یا جریان نقدی منفی دارند و یا در شرکت‌های رشد یافته سیکلی و با سود نزدیک به صفر، این نسبت می تواند کمک بیشتری برای داشتن برآورد صحیح نسبت به شرکت، به ما بکند.
با توجه به امکان دستکاری کمتر فروش نسبت به سود و همچنین پایداری بیشتر فروش نسبت به سود و جریان نقدی، محاسبه نسبت P/S می تواند دقت تحلیل و ارزیابی شرکت مورد نظر را بسیار افزایش دهد.

 

 

محاسبه P/S

 

گاهی به نسبت قیمت به فروش، PSR هم می‌گویند که مخفف Price to Sales Ratio است.

 

 

P : قیمت ( می‌توانید از قیمت پایانی یا قیمت آخرین معامله استفاده کنید).

S : فروش شرکت به ازای هر سهم (باید میزان فروش کل شرکت (به ریال) بر تعداد سهم‌های شرکت تقسیم شود).