حقوق صاحبان سهام در شرکت ها

حقوق صاحبان سهام در شرکت ها
حقوق صاحبان سهام نشان دهنده علاقه سهام‌داران و صاحبان اصلی شرکت، نسبت به خالص دارایی‌های شرکت است.

 

حقوق صاحبان سهام باقیمانده منافع مالکین شرکت را در دارایی های شرکت که پس از کسر بدهی های آن شرکت، بدست می آید، نشان می‌دهد.

 

اوراق بهادار

اوراق بهادار در واقع همان ابزارها و اسناد مالی دارای ارزش مادی هستند و نشان دهنده مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر انواع دارایی هستند.
سهام نیز یکی از انواع اوراق بهادار است.

 

انواع سهام

 

شرکت های سهامی به دو دسته سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می شوند.
سهام نیزدر مهمترین نوع تقسیم بندی، به دو دسته تقسیم می شود.
 

 1. سهام عادی
 2. سهام ممتاز

 

حقوق صاحبان سهام 

 

حقوق صاحبان سهام یاارزش ویژه نشان دهنده این است  که مالکیت صاحبان کسب و کارها چه میزان است. حقوق صاحبان سهام، میزانی از ارزش یک شرکت است که به یک شخص حقیقی یا حقوقی تعلق دارد.
حقوق صاحبان سهام ممکن است با انجام فعالیت های سودآور در یک شرکت افزایش پیدا کند و یا به واسطه اشتباهات تجاری آن شرکت با کاهش همراه باشد.

 

محاسبه حقوق صاحبان سهام

بدهی های شرکت – دارایی های شرکت  =  حقوق صاحبان سهام 

 

 

اجزای حقوق صاحبان سهام 

 

 • سرمایه قانونی
 • افزایش سرمایه
 • صرف سهام
 • اندوخته قانونی
 • سایر اندوخته ها
 • سود و زیان انباشته
 • سهام خزانه
 • مازاد تجدید ارزیابی موجودی ها

 

چه حساب هایی با حقوق صاحبان سهام در ارتباط هستند؟

 

حساب های مختلفی وجود دارند که در ارتباط با حقوق صاحبان سهام هستند.
 این حساب ها در صورتی که در سمت بدهکار ترازنامه (سمت چپ) قرار بگیرند باعث کاهش مانده حقوق صاحبان سهام می شوند و اگر در سمت بستانکار ترازنامه (سمت راست) قرار بگیرند باعث افزایش مانده حساب حقوق صاحبان سهام می شوند.

 

حساب درآمد
 

درآمد می تواند از طریق فروش، کمیسیون دریافت شده از مشتریان، بهره دریافتی یا ...  باشد.
 هر پولی که از طریق فروش محصول یا خدمات دریافت می شود درآمد بوده و در ترازنامه ماهیت بستانکار دارد، به این دلیل باعث افزایش حقوق صاحبان سهام می شود.
 

حساب استعفا 
 

اگر یکی از صاحبان سهام درخواست استعفا بدهد، شرکت موظف است دارایی وی را پرداخت کند و به این دلیل این حساب در ترازنامه ماهیت بدهکار دارد و حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد.

 

هدف حقوق صاحبان سهام
 
 • مشخص کردن سرمایه قانونی و ثبت شده
 • مشخص کردن منابع سرمایه شرکت سهامی
 • مشخص کردن سود سهامی قابل توزیع