محرومیت ۳ ساله در ثبت نام خودرو

محرومیت ۳ ساله در ثبت نام خودرو
طرح‌های فروش فوق العاده برای عدالت در توزیع خودرو است و عدالت این است که افرادی که تا کنون خودرو نگرفته اند، ثبت نام کنند.

طرح‌های فروش فوق العاده برای عدالت در توزیع خودرو است و عدالت این است که افرادی که تا کنون خودرو نگرفته اند، ثبت نام کنند.

افرادی که در مرحله ثبت نام برای فروش فوق العاده با اطلاعات غلط ثبت نام کنند تا سه سال اجازه شرکت در هیچ طرح فرش خودرویی نخواهند داشت.

همچنین کسانی که دارای شرایط حاضر نمی‌باشند، می‌توانند در طرح‌های دیگر که طرح پیش فروش و مشارکت در طرح یک سال و دو سال و فروش‌های فوق العاده که تا پایان سال خواهد بود، شرکت کنند؛ البته فروش فوق العاده در مناسبت‌های مختلف اطلاع رسانی و حداقل تا پایان سال سه بار اجرا خواهد شد ضمن اینکه برنامه بعدی ما پیش فروش یک ساله با 75 هزار دستگاه خودرو است که هفته بعد اطلاع رسانی خواهد شد.