دومین ETF دولت چه زمانی عرضه می شود؟

دومین ETF دولت چه زمانی عرضه می شود؟
علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران:  از آنجایی که متولی صندوق‌های قابل معامله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت‌خانه‌های مربوط هستند...

علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران:
 از آنجایی که متولی صندوق‌های قابل معامله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت‌خانه‌های مربوط هستند، در هر زمانی که آنها اعلام آمادگی کنند بورس تهران هم اقدامات لازم را در جهت حضور آنها در بورس انجام می‌دهد./ بورس فوری