گزارش فصلی اقتصاد ایران در زمستان ١٣٩٨ منتشر شد

گزارش فصلی اقتصاد ایران در زمستان ١٣٩٨ منتشر شد
گزارش فصلی اقتصاد ایران در زمستان ١٣٩٨ منتشر شد که بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۲.۵ درصد، نرخ تورم ۳۴.۸ درصد و حجم نقدینگی بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار نیز به عدد ٥١٢٩٠٠ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٤٤.٩ درصد رشد داشته است.
در بخش تجارت خارجی حجم صادرات غیر نفتی ٩٥٤٩ میلیون دلار بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٦درصد کاهش داشته است.
همچنین در این فصل حجم واردات گمرکی ١١٩٠٠ میلیون دلار بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩.١درصد رشد داشته است.
در بازار ارز نیز متوسط نرخ برابری دلار و یورو با ریال در بازار آزاد به ترتیب برابر ١٤٠٠٢٤ و ١٥٤٤٣٧ ریال بوده است که نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨ به ترتیب ١٧.٦ و ١٧.٨ درصد رشد داشته است.