سایپا مجوز افرایش قیمت گرفت

سایپا مجوز افرایش قیمت گرفت
وانت ۱۵۱ معمولی از ( ۴۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان به ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) کوییک معمولی از ( ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) تیبا ۲ (رینگ فولادی) از( ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان، به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)


وانت ۱۵۱ معمولی  از (  ۴۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان  به ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)
کوییک معمولی از  ( ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)
تیبا ۲ (رینگ فولادی) از( ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان، به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)
تیبا ۲ پلاس از( ۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۹۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)
ساینا (رینگ فولادی) از ( ۶۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان به ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان)
ساینا آپشنال از (۷۸ میلیون تومان به ۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان )