کارشناس بانکی: دلار به زیر ۱۵ هزار تومان بازخواهد گشت

کارشناس بانکی: دلار به زیر ۱۵ هزار تومان بازخواهد گشت
قجاوند کارشناس ارشد بانکی: اگر بانک مرکزی موفق شود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد چرخه اقتصادی کشور کند، شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان خواهیم بود/ایرنا

قجاوند کارشناس ارشد بانکی:
اگر بانک مرکزی موفق شود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد چرخه اقتصادی کشور کند، شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان خواهیم بود/ایرنا