سرمایه در گردش چیست؟

سرمایه در گردش چیست؟
سرمايه در گردش (Working Capital) وجه نقد مورد نیاز برای اجرای عمليات یک کسب و کار می باشد.

سرمایه در گردش معیاری است که برای نشان دادن میزان کارآمدی یک شرکت به کار می‌رود و هم نشان‌دهنده سلامت مالی آن در کوتاه مدت است.
سرمایه در گردش به شکل زیر محاسبه می‌شود:

 

بدهی های جاری – دارایی های جاری = سرمایه در گردش خالص

 

 

سرمایه در گردش، معیاری مرسوم در ارزیابی جریان مالی و بهره‌ وری و سلامت کلی کسب ‌و‌کار به‌ حساب می آید.

 

نسبت سرمایه در گردش نشان دهنده چیست؟

 

نسبت سرمایه در گردش مشخص می‌کند که آیا شرکت، دارایی های جاری و نقد شونده کافی برای پوشش بدهی های کوتاه مدت خود را دارد؟
 

  • نسبت سرمایه در گردش کمتر از یک، نشان‌دهنده سرمایه در گردش خالص منفی است و میزان بدهی های جاری شرکت بیشتر از داشته‌های آن است و سرمایه گذاری در این شرکت ممکن است پرخطر باشد.
  • نسبت سرمایه در گردش بیش‌تر از دو، نشان دهنده این است که شرکت دارایی های جاری مازاد زیادی دارد که آن‌ها را در دارایی هایی با بازده بالاتر سرمایه گذاری نمی‌کند.

 

سرمایه در گردش می تواند نشانه بهره وری عملیاتی شرکت نیز باشد.

 

 

یکی از مهمترین کاربردهای سرمایه در گردش، مدیریت موجودی مواد اولیه و کالا است.
 

  • سرمایه در گردش بالا نشان دهنده این است که مواد اولیه و کالا به مقدار زیادی در انبار وجود دارد.
  • سرمایه در گردش پایین نشان دهنده این است که بسیاری از برنامه های شرکت ها ناکام بماند، گرچه ممکن است فعالیتهای آن سود آور باشد.

 

کارآمدترین شرکتها برای جلوگیری از این شرایط موجودی نقدی خود را هوشمندانه سرمایه گذاری می کنند.